Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

Ehem
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt
Ehem
1155 7cdb
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

January 28 2018

Ehem
8752 b476 500
Reposted frommisza misza viabubblegumbitch bubblegumbitch

January 23 2018

Ehem
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viatowo85 towo85
Ehem
via Cyniczny Romantyzm
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday

January 22 2018

Ehem
9550 ed66
Reposted fromnazarena nazarena viaeruannalle eruannalle
Ehem
7143 f838
M. Świetlicki
Ehem
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaeruannalle eruannalle
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaeruannalle eruannalle
Ehem
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Ehem
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaeruannalle eruannalle
Ehem
6236 24e0
Reposted fromgemma gemma viaeruannalle eruannalle
Ehem
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeruannalle eruannalle
Ehem
4111 e94c 500
"Her" (2013)
Reposted fromeruannalle eruannalle
Ehem
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeruannalle eruannalle
Ehem
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viaeruannalle eruannalle

January 20 2018

Ehem
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin

January 19 2018

Ehem

January 16 2018

Ehem
5622 7b93 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazurawianiaczka zurawianiaczka

October 16 2017

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl